Kalmar hade under medeltiden täta handelskontakter med städerna utmed Östersjön. Detta avspeglas ständigt i keramikfynden från de pågående utgrävningarna i Gamla stan.

En fin skärva från en kanna i stengods som en person håller upp framför kameran.
En fin skärva från en kanna i stengods. Kannan är troligen tillverkad i staden Siegburg, som ligger i närheten av Köln och Bonn. Kannan har importerats till Kalmar omkring 1250–1350. Siegburg var den största tillverkaren av stengodskärl i Europa vid den här tiden och flera kannor har tidigare hittats i Slottsfjärden, som var det medeltida Kalmars hamn. Foto: Arkeologerna CC BY

Vi undersökte i veckan en nordost – sydvästligt orienterad byggnad omkring fem meter väster om förra veckans hus. Veckans hus har varit sju meter brett och vi hade möjlighet att undersöka fyra meter av längden. Grundläggningen var kraftig, drygt en meter bred. Golvet var tyvärr inte bevarat. Huset uppfördes under medeltiden och byggdes senare om, innan det raserades i mitten av 1600-talet.

Vi har under veckan också kartlagt delar av Kungsgatan med georadar. Metoden ger kunskap om vad som döljer sig under marken. Resultaten analyseras och tolkas för närvarande. Genom prospekteringen kommer vi att kunna se husgrunder, källare och brunnar, men även sentida ledningar. På detta sätt kan vi planera utgrävningarna ytterligare inför markarbetena.

En skärva från en kanna i så kallad äldre rödgods.
Skärva från en kanna i så kallad äldre rödgods. Den blyglaserade utsidan har haft en dekor av bladfjäll och kan vara tillverkad i Kalmar, men den var också vanlig i Danmark och Lübeck. Kärlen användes under 1200- och 1300-talen. Foto: Arkeologerna CC BY
En husgrund rensas fram i Kalmar.
Husgrunden rensas fram. Fjärrvärmeledningen från år 2013 har snuddat vid den södra muren. Foto: Arkeologerna CC BY
En husgrund som påträffades där Klostergatan mynnar vid Kungsgatan.,
Huset påträffades där Klostergatan mynnar vid Kungsgatan. Foto: Arkeologerna CC BY
Ett område framför Kalmar slott som undersöks med georadar.
Området framför slottet kartlades med georadar. Foto: Arkeologerna CC BY
Ett område mellan Söderportsgatan och Västerlånggatan i Kungsgatan kartlades med georadar.
Avsnittet mellan Söderportsgatan och Västerlånggatan i Kungsgatan kartlades med georadar. Foto: Arkeologerna CC BY