Nu i veckan har vi avslutat undersökningen av en källare i Västerlånggatan i Gamla stan i Kalmar. Källaren kan vara byggd redan i slutet av 1300-talet och var i bruk fram till stadsflytten i mitten av 1600-talet.

Arkeologer som gräver mitt i en gata, grävmaskin bakom dem.
Södra delen av källaren. I bildens vänstra kant syns rester efter en stensatt gränd eller gårdsyta. Foto: Arkeologerna CC BY.

Vi hade endast möjlighet att undersöka östligaste delen av källaren. Större delen finns säkerligen bevarad i trädgården till Krusenstiernska gården. Huset har legat med gaveln mot norr, där den medeltida Västerportsgatan hade en utsträckning. Kanske har huset varit byggt i sten och tegel med trappstegsgavel? Den murade källaren anslöt i öster till en stensatt gränd eller gårdsplan och den motstående långsidan i väster låg möjligen utmed en annan gata med utbredning söderut.

Arkeologer gräver källaren mitt i gatan.
Frida och Lotta undersöker den yngsta byggnadsfasen, från 1610-talet fram till omkring 1650. Här hade källaren ett golv av kalkstenshällar. Foto: Arkeologerna CC BY.

En stor källare

Källaren har haft en nordost–sydvästlig utbredning på omkring nio meter. Murarnas tjocklek har varit cirka en meter och totalt var den invändiga utsträckningen sju meter. Vi har endast kunnat undersöka en mindre del av källarens insida eftersom större delen fortsätter västerut utanför schaktet och in i Krusenstiernska gårdens trädgård.

Vi tror att källaren uppfördes redan i slutet av 1300-talet eller början av 1400-talet. Flera byggnadsfaser har kunnat klarläggas. Den tidigaste källarens östmur är delvis nedbruten och från denna byggnadsperiod saknas golv. Detta kan mycket väl ha brutits upp och återanvänts i samband med ombyggnationer. Källaren byggdes om i ett senare skede, möjligtvis under 1500-talet, då en delvis ny östvägg uppfördes. Nu konstruerades även en trappa i källarens sydvägg och en fönsteröppning murades upp i den delvis nya östväggen. Källaren fick nu även ett vällagt kullerstensgolv. Huset har sedan varit i bruk fram till att det drabbades av en brand, vilken med stor sannolikhet var ett resultat av Kalmarkriget våren och sommaren 1611.

Huset återuppbyggdes dock och nu fick källaren ett golv av delvis tillhuggna kalkstensplattor. Trappan och fönsteröppningen var i bruk även under detta byggnadsskede. Huset mötte sitt öde i en ny brand, vilket brända stockar vittnar om. De är troligen rester efter nedrasade bjälklag i samband med stadsbranden år 1647. Huset återuppbyggdes aldrig efter denna händelse.

Raseringen innehöll mycket kalkbruk och en del tegel och stenar, vilket antyder att huset kan ha varit uppfört i detta material. Kanske har man i samband med stadsflytten också plockat med sig en del användbart byggnadsmaterial?

Arkeologer dokumenterar grävningen som pågår mitt i gatan. Hus i bakgrunden.
Frida och Adrian dokumenterar den byggnad som förstördes vid Kalmarkriget 1611. Då hade källaren ett mycket vällagt kullerstensgolv. Foto: Arkeologerna CC BY.
Söndergrävt kullerstensgolv.
Närbild på kullerstensgolvet, som var söndergrävt i samband med äldre grävningar för vattenledning och vattenläckor under 1980–1990-talen. Foto: Arkeologerna CC BY.
Rester efter fönsteröppning upp mot den stensatta ytan i öster.
Rester efter fönsteröppning upp mot den stensatta ytan i öster. Foto: Arkeologerna CC BY.

En hörntomt?

Källaren har legat omedelbart söder om den medeltida Västerportsgatan. Denna mynnade i väster i en port i stadsmuren omedelbart utanför dagens Krusenstiernska gården. Gatan hade österut en sträckning som korsade dagens Kungsgatan och fortsatte upp mot det medeltida torget. Gatan var en huvudgata och kantades av imponerande sten- och tegelhus. Vi har berättat om gatan och husen i flera blogginlägg under 2022.

De senaste veckorna har stenläggningar omedelbart öster om källaren undersökts. De är antingen rester efter en gränd eller en gårdsyta med en utbredning söderut från Västerportsgatan. Arkeologen Dagmar Selling gjorde för 40 år sedan en tolkning av området utifrån den medeltida tänkeboken och kom fram till att det troligen också funnits en gatusträckning omedelbart öster om den aktuella tomten. Så småningom kommer vi att analysera grävresultaten ytterligare och kanske blir det aktuellt att göra vissa revideringar av äldre tolkningar.

Arkeolog som gräver och undersöker gårdsytan och stengolv.
Foto mot väster med stenlagda gränden eller gårdsytan i förgrunden. Kalkstengolvet var i bruk fram till 1647. Foto: Arkeologerna CC BY.
Kartbild från 1800-talet över Västerlånggatan.
Utsnitt ur avmätning 1831 av Jöns Johan Tyberg och Nils Esbjörn Nyberger som visar Västerlånggatan och några av de låga träbyggnader som finns kvar idag. I väster breder Krusenstiernska gården ut sig. Karta Lantmäteriet (PDM 1.0).

Vem bodde här?

Dagmar Selling hade vissa problem att bena ut ägoförhållandena på platsen, eftersom flera gårdar ”möttes” i området. Tänkeboken omnämner åtskilliga namn. År 1405 tillhörde hörngården Ludekinus bältare och några år senare avstod han omkring ett trettio kvadratmeter stort område till Laurencius Kamper. Ludekinus omnämns vid detta tillfälle med tillnamnet Röde, vilket antyder släktskap med Jordan och Bertel Röde/Rode som ägde fastighet på norra sidan av Västerportsgatan. Därefter följer flera namn och det verkar som tomten delas.

Ett omnämnande från 1426 är emellertid högintressant. Detta år övertas Laurencius Kampers tomtandel av Birger remslagare och sägs då vara ”eth ordhws medh en kellara wnder ok grundwall”. Här berättar således tänkeboken att det vid denna tidpunkt fanns en källare på tomten och troligen är det denna som vi nu undersökt!

Den tidigare innehavaren Laurencius Kamper lämnade vid denna tidpunkt Kalmar och flyttade till Vadstena. Senare testamenterade han tillsammans med sin hustru Elseby flera byggnader och en gatubod till klostret i Vadstena.

Gammal svartvit bild med trähusen. Från 1908.
Foto mot norr som visar trähusen utmed Västerlånggatans östra sida. Fotograf Alva och Anna Widell år 1908. Kalmar läns museum. KLMF.E04723 (PDM 1.0).
En man går för att hämta vatten, flera hus i bakgrunden. Taget 1938.
Foto taget den 7 september 1938 på farbror Gustafsson som hämtar vatten på Västerlånggatan. Okänd fotograf. Utgivare Hjalmar Appeltoffts bokhandel. A28262 (PDM 1.0). Foto: Kalmar läns museum.