Undersökningen av det gamla färdvägsområdet Kungsbetet utanför Lund genomfördes i början av maj månad i underbart försommarväder. Från de tidigare resultaten och det vi kände till om vägens historia, förväntade vi oss att hitta lämningar efter flera parallella hålvägar med vägdiken, och kanske även spår efter forslandet av kreatur till och från betesmarkerna på Romeleåsen.

Vi inledde undersökningen med att metalldetektera de äldre odlingslager som täckte området, samtidigt som grävmaskinen successivt skalade bort jorden. Det vi letade efter var främst tappade föremål, såsom hästskor, hästskosöm, nitar och beslag från vagnar, men också personliga saker som till exempel knappar och bruksföremål. Vi hittade till en början mestadels rostiga spik och annat metallskrot från vad vi uppfattade som nedgrävda sopor, då delar av jordlagren var omrörda.

Genom att öppna tvärgående långschakt över området ner till alven, lyckades vi fånga strukturer som såg lovande ut. Då vi i nästa steg frilade strukturerna i plan avtecknade sig en välbevarad hålväg i nord-sydlig riktning med intilliggande vägdiken. Undersökningen av hålvägen visar att denna varit strax over fyra meter bred med plan botten. Den stora bredden tillsammans med vägdikena tyder på att denna har använts som körväg.


Del av hålvägen som löper i nord-syd ner mot vadstället i Höje å. Ån rinner cirka femtio meter norr om utgrävningsplatsen, till höger utanför bilden.

Till vår stora glädje gav detekteringen av fyllnadslagret i hålvägen också positiva resultat. Bland de omkring tjugotalet metallfynd som tillvaratogs från lagret, finns del av en hästsko, flera järnnitar, del av ett beslag samt en pistolkula av bly. Vi hittade också enstaka djurben samt del av en krossad tegelsten. Särskilt glada är vi för fynden av pistolkulan och djurbenen, som hjälper oss att datera vägen. Preliminärt tyder fyndet av pistolkulan på att vägen var i bruk under 1600-1700-talet.


Sofia Lindberg metalldekterar fyllnadslagren i hålvägen.

Nu vidtar efterarbete på kontoret med registrering, fyndhantering och analyser. Vi återkommer på bloggen när vi har något nytt att berätta om resultaten.