Platsen Telestadhöjden i södra Växjö har ett spännande förflutet. Våren 2021 undersöks ett område som ligger invid det mellersta av tre bronsåldersrösen utmed en åsrygg.

Under 2019 dokumenterades en järnåldersgård som låg ungefär halvvägs mellan det norra röset och det aktuella, mellersta röset. På platsen som undersöks fann man främst härdar och gropar, men även några stolphål. Fornlämningen beskrivs preliminärt som ”ett rituellt härdområde”. Tre kolprover har daterats och visar på aktiviteter under yngre stenålder, mellersta bronsålder, och förromersk järnålder.

Läs mer i Händelser vid ett gravröse