De första dagarna efter fältarbetet har vi ägnat åt att sammanställa materialet vi samlade in och påbörja registreringar av olika slag. Vi har också skrivit en preliminär redogörelse av fältarbetet till länsstyrelsen. Utifrån vårt tema ”Händelser vid ett gravröse” föreslår vi att många av de händelser som fångades upp i fält kan relateras till två kategorier av platsbruk.

Här ska vi skriva lite om det äldre bruket av platsen. Detta representeras av lämningar som kan vara direkt relaterade till bruket av gravröset, det vill säga begravningar, högtider och riter i anslutning till dessa.  Flertalet härrör förmodligen från bronsåldern.

Dessa lämningar består främst av olika slags härdanläggningar. Totalt mättes 64 sådana lämningar in, men då saknas förmodligen alla härdar som inte varit nedgrävda i gropar.

Matjorden var sotsvart och diffusa förekomster av sot, träkol och skärvig sten noterades ofta vid schaktningen. Det var också tydligt att en hel del lämningar har odlats bort. Överallt avtecknade sig plogspår mot den ljusa undergrunden.

En av härdarna undersöks. Foto: Krister Kám Tayanin, Arkeologerna
En av härdarna undersöks. Foto: Krister Kám Tayanin, Arkeologerna
Ett komplex av härdar och gropar undersöks. Foto: Krister Kám Tayanin, Arkeologerna
Ett komplex av härdar och gropar undersöks. Foto: Krister Kám Tayanin, Arkeologerna

Några fornlämningar utanför själva undersökningsytan kan också hänföras till kategorin. I föregående blogg berättade vi om blocket med skålgropar som upptäcktes. Därutöver karterade vi ett stort block som låg för sig i sluttningen öster om undersökningsytan. Blocket har spruckit upp på flera ställen och var tydligt eldpåverkat.

I nästa blogg ska vi berätta lite om det yngre platsbruket, det vill säga boplatsen som etableras under äldre järnålder.

Vy från det eldpåverkade blockets ovansida. Foto: Krister Kám Tayanin, Arkeologerna
Vy från det eldpåverkade blockets ovansida. Foto: Krister Kám Tayanin, Arkeologerna