Idag har vi med hjälp av grävmaskin grävt en så kallad transekt igenom ett av våra stora gropsystem.

Från tidigare undersökningar vet vi att liknande system ofta anlagts under förromersk (500 – år 0), ibland mot övergången till romersk järnålder (0 – 400 e.Kr.). Syftet har varit att utvinna lera som huvudsakligen använts för att klina väggarna i nyuppförda hus. Väggarna var konstruerade av ett flätverk av vidjor som sedan klinades med lera som blandats med vatten för att få rätt konsistens. Sedan fick leran torka i solen, möjligen med kontrollerad uppfuktning för att undvika för snabb torkprocess med sprickbildning som följd.

I gropsystemet har vi idag hittat fyndmaterial som deponerats i samband med att den öppna gropen fyllts igen – det rör sig huvudsakligen av hushållsavfall i form av djurben och skärvor av keramikkärl. Keramiken är av en typ som stämmer väl överens med den förmodade dateringen av systemet, det vill säga i förromersk/romersk järnålder. Bland annat hittade vi en osedvanligt grov mynningsbit med en fasetterad kant (se bild). Denna fasettering har säkerligen gjorts i syfte att efterlikna de sällsynta och eftertraktade metallkärlen som förekom för tiden, men som var få förunnade.