Vid Hulje utanför Mjölby i Östergötland finns flera områden med omfattande fossila odlingslämningar. Intressant nog ligger de inom den historiska inägomarken, i områden som är markerade som åker redan på de äldsta kartorna från 1638. Det finns all anledning att anta att odlingen av dessa ytor går tillbaka till tvåsädets etablering, sannolikt under medeltid.

Foto; Arkeologerna  

Dessutom verkar det finnas äldre odlingshorisonter, möjligen rör det sig om åkermark som tillhört de närbelägna gårdarna, sannolikt från äldre järnålder, som nu framkommit på platsen. Profilerna vittnar om att odlingen i området har en lång kontinuitet, men att det funnits avbrott när områdena sannolikt använts som betesmark.

För att bättre förstå hur odlingen gått till, gödslingsstrategier, trädessystem, växtföljder och liknande insamlas prov för ett brett spektrum av analyser ur de långa profilerna. Vi provtar således för analyser av 14C, vedart, makrofossil, parasitägg samt mikromorfologi.

De fossila odlingslämningarna vid Hulje utanför Mjölby i Östergötland består framför allt av odlingslager av imponerande tjocklek och omfattning, belägna i en långsträckt sydsluttning ner mot en tidigare sankmark. Särskilt inom ett av områdena har det dock framkommit årderspår, som avtecknar sig mot den gula silten i schaktens botten. Årderspåren ligger under metertjocka odlingslager, något som medverkat till att de har bevarats. När åkrarna brukades avslutades ärjningen med att man körde några varv runt åkerns kanter. Sådana parallella årderspår begränsade ett område med årderspår, vi har på så sätt kunnat fastställa en gräns för den odlade marken.

Här syns årderspåren. Foto: Arkeologerna