De arkeologiska undersökningarna längs E18 i Västmanland har berört antingen gravfält eller boplatser. Vid Viby/Norrtuna sex kilometer nordöst om Köping har vi nu möjligheten att undersöka båda på samma plats. Glaspärlor, hästutrustning och dräktdetaljer är några fynd som gjorts i gravarna. 

Översikt från väster över gravfältet. De två gräsbeklädda gravhögarna syns tydligt och kring dessa stora mängder gravar, så kallade stensättningar.  
Översikt från väster över gravfältet. De två gräsbeklädda gravhögarna syns tydligt och kring dessa stora mängder gravar, så kallade stensättningar. Foto: Arkeologerna CC BY

På en flack höjdrygg ligger ett stort gravfält med stora mängder stensättningar samt två stora gravhögar. Undersökningen av stensättningarna har pågått under en tid och de har visat sig innehålla brända ben av människor och djur samt föremål som följt de döda upp på gravbålet. Exempel på föremål är uppsättningar av glaspärlor, pilspetsar, delar av hästutrustning, knivar och dräktdetaljer. De avspeglar utrustning som de döda använt under livet samt föremål som kan ha varit viktiga att få med sig på färden till dödsriket. I dagsläget verkar de flesta gravarna ha anlagts under vendel- och vikingatid (550–1050 e. Kr.).

Framrensad stensättning, precis innan den undersöks. Kring det relativt stenfria området i mitten ligger flera block i en cirkelform, en så kallad kantkedja. I mitten av graven en platt sten som lagts ovanpå ett underliggande lager av brända ben och föremål som fått följa med upp på gravbålet.
Framrensad stensättning, precis innan den undersöks. Kring det relativt stenfria området i mitten ligger flera block i en cirkelform, en så kallad kantkedja. I mitten av graven en platt sten som lagts ovanpå ett underliggande lager av brända ben och föremål som fått följa med upp på gravbålet. Foto: Arkeologerna CC BY

Avvikande från många andra gravfält i Mälardalen är att det verkar ha anlagts ovanpå en äldre gård. På ömse sidor finns stora mängder härdar och kokgropar använda för matlagning på utomhuskök, något som var vanligt på gårdar fram till folkvandringstid (400–650 e. Kr.). I dessa grovkök påträffas även trasiga kärl av keramik, malstenar, brända ben av djur samt slagg från metallhantverk. Under gravfältet börjar även framkomma lämningar från gårdsanknutna aktiviteter som matlagning, vilket antyder att när man lämnade gårdsläget så anlade man sitt gravfält ovanpå det gamla gårdstunet.

Undersökningarna vid Viby/Norrtuna pågår under sommaren och i juli kommer vi att ha öppet för visningar för allmänheten. Vilka tider dessa visningar genomförs återkommer vi till i nästa blogginlägg.

En uppsättning med pärlor i glas som påträffades i en av stensättningarna vid Viby/Norrtuna.
En uppsättning med pärlor i glas som påträffades i en av stensättningarna vid Viby/Norrtuna. Foto: Arkeologerna CC BY