I veckan ska vi göra en trädgårdsarkeologisk undersökning i Frisens park på Djurgården i Stockholm. Vi kommer att undersöka en igenlagd damm samt ett par av parkens övervuxna gångvägar. Parken ska restaureras av Kungliga Djurgårdsförvaltningen och vår undersökning är ett led i kunskapsuppbyggnaden inför restaureringen.

Vid mitten av 1800-talet blev Frisens park ett populärt utflyktsmål. Målningen ”En söndag i Frisens park” är målad av Frans Wilhelm Laurin år 1868 och finns på Stockholms stadsmuseum.

Frisens park ligger på södra delen av Djurgården, granne med Valdemarsudde. Den har fått sitt namn efter den förmögne köpmannen Carl Magnus Fris, som köpte egendomen Bergsjölund på 1790-talet. Här anlade Fris och hans fru Christina Nordström en engelsk landskapspark med planteringar, utsiktsplatser och promenader. Släkten ägde sedan anläggningen fram till 1832, då den splittrades upp på flera ägare. Parken har sedan dess varit ett populärt utflyktsmål.

Redan år 1773 fanns det en park vid Bergsjölund. På kartan syns huvudbyggnaderna i söder vid vattnet med parken bakom byggnaderna. Karta Lantmäteristyrelsens arkiv, Djurgårdskartor.

Parken som Fris anlade var inte den första vid Bergsjölund. Två äldre kartor, från 1773 respektive 1777, visar att det fanns parkanläggningar här tidigare.  På den äldsta kartan finns en park utritad norr om byggnaderna, som låg utmed vattnet. Egendomen ägdes  då av handelsman Isak Kierman som köpte egendomen vid 1700-talets mitt. Enligt kartan var parken ganska enkelt utformad med slingrande promenadvägar och sittplatser.

Karta från 1794 som visar hur parken såg ut på Carl Magnus Fris tid. På kartan syns allér, promenadvägar, utsiktsplatser och dammen som vi ska undersöka. Utsnitt av karta från Lantmäteristyrelsens arkiv, Djurgårdskartor.

När sedan friherre Jakob Magnus von Sprengtporten köpte egendomen år 1777 byggdes parken ut med nya alléer, gångvägar, utsiktsplatser och en damm. Det var denna park som CM Fris sedan förfinade och som då ansågs vara en av de vackraste på Djurgården.

År 1909 genomfördes Konstindustriutställningen i Frisens park. Utställningsbyggnaderna ritades av arkitekt Ferdinand Boberg. Foto: Wiki commons.