2022

Rapport 2022:106
Arkeologisk utredning, steg 1
Skåne län, Skåne, Eslövs kommun, Holmby socken, fastighet Gårdstånga 7:6 och Roslöv 1:7, fornlämning L1988:2645
Magnus Andersson med bidrag av Kennet Stark

En arkeologisk utredning steg 1 har utförts av Arkeologerna inom fastigheterna Östra Gårdstånga 7:6 och Roslöv 1:7 i Eslöv kommun. Anledningen är att Flyinge Fastighetsutveckling AB planerar att uppföra bostäder och förskola inom området, samt anlägga infrastruktur. De, efter steg 1 utredningen, föreslagna objekten för fortsatta arkeologiska insatser utgörs av terränglägen där sannolikheten bedöms vara stor för att det ska finnas under mark dolda forn- och kulturlämningar. Inom exploateringsområdet identifierades totalt två sådana ytor.