2022

Rapport 2022:110
Arkeologisk utredning, steg 1 och steg 2
Skåne län, Skåne, Eslöv och Svalövs kommuner, fastighet Billinge 17:10 m.fl., fornlämning L1989:9837 och L1989:6077
Bo Friman

Trafikverket planerar att anlägga en gång- och cykelväg (GC-väg) längs riksväg 13 mellan Billinge i Eslövs kommun och Röstånga i Svalövs kommun.

Den arkeologiska utredningen steg 1 utfördes av Arkeologerna genom fältinventering och kartanalys i maj år 2021. Den efterföljande arkeologiska utredningen steg 2, genomfördes genom sökschaktning under april 2022. Parallellt med schaktningen gjordes metalldetektering inom utvalda objekt. Totalt drogs 24 schakt.

Sammanlagt påträffades sju anläggningar (en grop, tre härdar och tre stolphål) vid sökschaktningen. En härd, tegel och yngre rödgods påträffades på platsen för ett brygghus inom objekt 17V inom Röstånga bytomt. Ingen slagen flinta påträffades i matjorden.

Inga fortsatta arkeologiska åtgärder föreslås inom undersök nings – objekten.