2014

UV Rapport 2014:169. Arkeologisk utredning. Fem boplatser och en gravgrupp.Västra Götalands län, Bohuslän, Tjörns kommun, Stenkyrka socken, Stockevik 1:2 och 1:5 med flera, Stenkyrka med tillfälliga arbetsidentiteter ID170, ID172, ID174 och ID175
Petra Nordin med bidrag av Jessica Andersson

En utredning har utförts inom fastigheten Stockevik på den sydvästra delen av Tjörn i Bohuslän. Fem nya boplatser och ett område med en gravgrupp, husgrund och stenterrass upptäcktes vid utredningen. Vid undersökningen dokumenterades ett röse, en stensättning, två stenpackningar, fem husgrunder, en väg från 1700-talet och ett odlingsröse. Bland fynden kan nämnas förhistorisk keramik, lergods från 1500-talet och ett blandat material från 1600–1700-talet bestående av rödgods (fat och kärl), kritpipor och obrända djurben. Ett magert flintmaterial från stenålder och metalltid observerades i schakten.