2018

Rapport 2018:23. Arkeologisk utredning steg 1, 2017. Skåne, Lomma kommun, Borgeby och Flädie socknar, fastighet Flädie 23:4 m.fl.
Bengt Söderberg och Kennet Stark

Lomma kommun vill ta fram detaljplaner för områden mellan tätorterna Bjärred och Borgeby samt i de norra delarna av Borgeby. För att klarlägga fornlämningsbilden har Arkeologerna utfört en arkeologisk utredning steg 1. Arkeologiska rapporter av tidigare undersökningar, historiska kartor och annat arkivmaterial ligger tillsammans med översiktliga fältinventeringar till grund för förslag på fortsatta åtgärder.

Utredningen visar att den kustnära miljön varit attraktiv för människor under tusentals år, från jägarstenålder fram till slutet av 900-talet, då man överger bosättningarna vid kusten till förmån för de historiska byarna ett stycke in i landet. Först under 1800-talet flyttar man tillbaka.

Inom några av de redan kända fornlämningarna i området kan det bli aktuellt med förundersökningar i händelse av exploatering. Dessutom föreslås att sökschakt grävs med grävmaskin inom totalt sex områden för att ta reda på om fler fornlämningar döljer sig under marken.