2016

Rapport 2016:81. Arkeologisk undersökning. Jönköpings län, Småland, Aneby kommun, Bredestad socken, Bona 1:7 och 1:11, Bredestad 53, 183 och 185.

Marita Sjölin med bidrag av Britt Ajneborn och Alf Ericsson

Bredestadsdalen, sydväst om Aneby i norra Småland, har under mer än 1000 år varit en lokal centralplats, mycket beroende på den fina jordbruksmarken i dalbottnen och de naturliga förutsättningarna för järnframställning. Genom Bredestad löpte förr den gamla Kungsvägen från Kalmar till Stockholm, kyrkan är från tidigt 1100-tal och invid den står en runsten med ett kristet kors. De farbara vattenlederna mot Östergötland i norr har gett området ett kommunikativt mycket bra läge. Tack vare nya arkeologiska undersökningar har Arkeologerna nu kunnat visa att Bredestad med Bona som huvudgård var ett medeltida godskomplex med rötter bakåt i tiden i form av den storgård som fanns i Bona under yngre vendeltid och vikingatid.