2019

Rapport 2019:46. Arkeologisk förundersökning. Västra Götalands län, Västergötland, Alingsås och Vårgårda kommun, Bälinge och Hols socknar, fastighet Bälinge 6:16, Arentorp 1:1 och Bäne 9:2, fornlämning Bälinge 62, Hol 156 och Hol 157
Pia Claesson

Med anledning planering av ny väg för E20 på sträckan Bälinge–Vårgårda utfördes en arkeologisk förundersökning av tre fornlämningar av Arkeologerna, vid Statens historiska museer. Syftet med förundersökningen av boplatsen Bälinge 62 var att klargöra vilken karaktär och vilken omfattning som denna hade. Vid en tidigare utredning av lämningen hade arkeologer funnit två härdar och några sotfäckar. Förundersökning kunde endast bekräfta det då ytterligare två härdar från yngre bronsålder och förromersk järnålder påträfades tillsammans med några mer difusa stolphålsliknande anläggningar. I tillägg karterades två lägenhetsbebyggelser i syfte att fastställa deras utbredning och därmed kunna minimera eventuella skador i samband med vägbyggnationen.