2018

Rapport 2018:48. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Stockholms län, Uppland, Upplands-Bro kommun, Håtuna socken, Kvarnnibble 2:53
Niclas Björck

Arkeologerna, Statens historiska museer har genomfört en arkeologisk utredning vid Kvarnnibble i Håtuna socken, Upplands-Bro kommun. Utredningen
utfördes i två steg. I första steget gjordes en okulär inventering och i andra steget grävdes provgropar i de uttagna boplatslägena. Samtliga lägen har legat i skärgården under perioden senmesolitikum–mellanneolitikum. Inga fynd eller andra spår som indikerar boplatslämningar av förhistorisk typ framkom.

I området noterades två härdringar som anlagts inom de stora ytorna med bar hällmark som dominerade den centrala delen av utredningsområdet.

Härdringarna dokumenterades med foto och inmätning men bedöms vara yngre än 1850 och utgör därför inte fornlämning.