2018

Rapport 2018:39. Arkeologisk undersökning. Västra Götalands län, Västergötland, Ulricehamns kommun och socken, Ubbarp 8:20, Ulricehamn 264 och 266
Jessica Andersson

Under augusti månad 2016 undersökte Arkeologerna de två närbelägna fornlämningarna Ulricehamn 264 och 266 i Ubbarp strax utanför Ulricehamn. Undersökningarna genomfördes med anledning av detaljplanläggning av berört område. Fornlämningarna har tidigare varit föremål för en arkeologisk utredning och förundersökning vilka resulterade i boplatsspår från järnålder. Vid den arkeologiska undersökningen dokumenterades ytterligare järnålderslämningar. Därutöver framkom två långhus och fynd av trattbägarkeramik. Resultaten visar på flera bosättningsfaser med en spännvidd från neolitikum till äldre järnålder.