2023

Arkeologisk förundersökning
Västerbottens län, Västerbotten, Robertsfors kommun, Bygdeå socken, fornlämning L1936:1466, L1936:1501, L1936:1502, L1936:1626 och L1936:1624
Torbjörn Holback

Under augusti 2022 genom förde Arkeologerna, Statens historisk museer en förundersökning av en boplatsvall, boplatsgropar samt eventuella boplatsytor vid Sundfallet, Robertsfors i Bygdeå socken. Förundersökningsområdets placering i terrängen samstämde med de nivåer där etableringar från senmesolitikum och tidigneolitikum påträffas. Ett av målen med förundersökningen var att få mer kunskap om anläggningarnas funktion samt möjlighet att datera dem.