2019

Rapport 2019:51. Arkeologisk utredning etapp 2. Kalmar län, Småland, Oskarshamns kommun, Oskarshamns stad, fastighet Oskarshamn 3:1, fornlämning L2019:1668 Stadslager
Alf Ericsson

Oskarshamns kommun arbetar med att ta fram en ny detaljplan för Brädholmen som ligger längst in i Döderhultsviken. Brädholmen är platsen för de äldsta delarna av köpingen Döderhultsvik, föregångaren till staden Oskarshamn. I denna rapport redovisas resultatet av en utredningsgrävning som genomfördes på Brädholmen hösten 2018. Av denna framgår att det under markytan fnns lämningar av köpingen på Brädholmen.

Vid utredningen framkom förutom kulturlager också stenkistor och timmerkonstruktioner som burit upp sjöbodar. Fynden utgjordes bl.a. av en pollare, en kvarnsten, delar av kakelugnar, slipade kalkstensplattor och fragmenterade kritpipor. Materialet härrör huvudsakligen från 1700-­talet, men kan delvis vara från föregående och efterföljande sekel. Dessutom framkom tämligen rikligt med gult holländskt tegel och fintnoduler av troligt danskt ursprung.

Kulturarv behöver inte alltid vara något positivt. Tidigare konstaterade markföroreningar på Brädholmen synes nämligen vara rester av historisk tjärhantering. Jämte bräder och andra sågade trävaror var tjära den viktigaste produkten som skeppades ut från Döderhultsvik. Utifrån det arkeologiska resultatet och information i historiskt kartmaterial kan bebyggelselämningarna på Brädholmen nöjaktigt avgränsas. Detta område utgör fornlämning (stadslager) och är skyddat enligt lag.