2021

Rapport 2021:79
Arkeologisk förundersökning 2020
Skåne, Östra Göinge kommun, Kviinge socken, fastighet Brohuset 1:1, väg 19 fornlämning L1991:2688 (Kviinge 34:1)
Julius Lundin

Trafikverket planerar att i samband med vägbreddning av väg 19 anlägga en ny bro över Almaån, strax norr om bebyggelsen vid Hanaskog, norr om Kristianstad. Bron kommer att anläggas väster om dagens bro som i sin tur ligger väster om dess föregångare, en fornlämningsklassad (fornlämning L1991:2464) stenbro med två spann kallad ”Kumlebro”. På uppdrag av Länsstyrelsen genomfördes i november 2020, en arkeologisk förundersökning av Brohuset 1:1. Vid fältarbetet kunde substantiella lämningar av minst en vattenkvarn konstateras på platsen för fornlämning L1991:2688. Med en viss försiktighet kan lämningarna dateras till mellan 16-1800-talen. En fortsatt undersökning av föreliggande område har stor potential. Det skulle kunna bidra till ny kunskap om hur kvarnmiljöer såg ut, vilken funktion kvarnen haft, vem som ägt den, vilket upptagningsområde den haft.