2023

Rapport 2023:7
Arkeologisk förundersökning
Västra Götalands län, Bohuslän, Göteborgs kommun, Torslanda socken, fastighet Sörred 15:3, fornlämning L2021:8679
Johannes Nieminen och Jessica Andersson

Under sensommaren år 2022 förundersökte Arkeologerna, Statens historiska museer, en del av boplatsen L2021:8679, belägen i Torslanda, Göteborgs kommun. Undersökningarna genomfördes med anledning av planerad exploatering inom Volvo Cars torslandafabrik. Vid förundersökningen återfanns flintfynd som dateras till mellanmesolitisk sandarnakultur. Fynden består bland annat av yxor, spån och kärnor.