2022

Rapport 2022:93
Arkeologisk utredning steg 1 och 2, 2022
Skåne län, Skåne, Helsingborgs kommun, Allerum socken, fastighet Domsten 62:1, L1988:343 och L1988:408
Axel Krogh Hansen

Trafikverket planerar att bygga en planskild passage för gång­ och cykel­trafikanter över eller under väg 111, i norra Domsten, för att minska den olycksrisk som föreligger idag. I samband med detta planeras även att höja standarden på busshållplatslägena som trafikeras av regiontrafik.
Det arkeologiska arbetet bestod i att med schaktning norr om vägen och handgrävning av rutor söder om densamma utreda förekomsten av dolda fornlämningar. Fynd av slagen flinta tyder på mänsklig närvaro under sten­ålder. Dessutom registrerades två ovan mark synliga fornlämningar i form av en hägnadsvall och rester av ett hålvägsstråk.