2015

UV Rapport 2014:166. Arkeologisk utredning steg 1. Västra Götalands län, Västergötland, Alingsås och Vårgårda kommun, Bälinge, Hol, Siene och Kullings-Skövde socken, Bälinge 1:1 med flera
Gundela Lindman

Med anledning av planering för ny väg E20 på sträckan Bälinge–Vårgårda utfördes en arkeologisk utredning, steg 1. Syftet var att ta reda på om någon tidigare okänd fornlämning var synlig inom vägkorridoren och att peka ut områden som skulle kunna innehålla fornlämningar dolda under mark. I den sydvästra delen av vägkorridoren, kring Bälinge, och i den nordöstra delen, i Siene och Vårgårda, noterades ett flertal boplatslägen. Ett område med fossil åkermark registrerades också i ett skogsmarksområde i Hol. Därtill påträffades ett flertal övriga kulturhistoriska lämningar såsom till exempel gränsmarkeringar, torpställen och potatisgropar.