2015

Rapport 2015:30. Arkeologisk utredning, steg 2. Skåne, Kristianstads kommun, Linderöd, Västra Vram och Vä socknar
Bo Friman och Nathalie Hyll med bidrag av Anna Broström

Trafikverket planerar att bygga ny vägsträckning för väg E22 mellan Sätaröd och Vä i Kristianstads kommun, Skåne län. En arkeologisk utredning steg 2 genomfördes hösten 2014. Totalt var 24 lokaler föremål för arkeologiska insatser i form av sökschaktsgrävning och Lidaranalys. Paleoekologisk provtagning i våtmarker visar att det finns goda förutsättningar för rekonstruktioner av landskapet. Sammanfattningsvis föreslås att 11 lokaler med boplatser och fossil åkermark undersöks vidare. Dessa kopplas till projektets tre teman som är knutna till ett långtidsperspektiv, ett landskapsperspektiv respektive ett aktörsperspektiv.