2020

Rapport 2020:4
Arkeologisk utredning, kompletteringsinventering
Gävleborgs län, Hälsingland, Nordanstigs kommun, Gnarp, Jättendal och Harmånger socknar
Niclas Björck

Arkeologerna, Statens historiska museer, har utfört en kompletterande arkeologisk utredning med anledning av att trafikverket avser att bygga E4 i ny sträckning i Nordanstigs kommun, norr om Hudiksvall, Gävleborgs län. Sedan den arkeologiska steg 1 utredningen gjordes har sträckningen E4-korridoren delvis omarbetats och kommit att beröra nya områden. I denna komplettering har dessa ytor inventerats. E4 korridoren löper genom ett landskap där lämningar från äldre stenålder fram till historisk tid förekommer och både boplatslämningar, gravar och spår av forna tiders hantverk kunde förväntas. Vid inventeringen har också framkommit lämningar från hela detta tidsspann, bebyggelselämningar, milstolpar från 1700-talet och lämningar från skogshantverk. Utöver detta har uttagits boplatslägen där det bedöms kunna finnas boplatslämningar, t.ex. gravar och bebyggelse från skilda perioder.