2016

Rapport 2016:44. Arkeologisk utredning. Uppsala län, Uppland, Uppsala kommun, Funbo socken, Gråmunkehöga 5:5 och Funbo-Broby 1:2, Funbo 192:1.

Lena Beronius Jörpeland, Wivianne Bondesson och Håkan Ranheden

Vid en arkeologisk utredning av en del av Eggeby by-/gårdstomt påträffades 13 objekt. Dessa kan hänföras till en av platsens tre skeden: gårdstomten med anor från år 1540, lägenhetsbebyggelsen med kartbelägg från år 1901 eller fasen för den ännu stående sommarstugebebyggelsen. Lämningarna utgjordes av terrasseringar, röjningsrösen, sentida husgrund, stenpackning, grop, stenröjda ytor samt en bebyggelselämning. I den sistnämnda påträffades 1700-tals keramik, vilket dock inte medför ändring av status då tomten är bebyggd. Två stenröjda ytor kan eventuellt också höra till detta äldre skede.