2016

Rapport 2016:18. Arkeologisk förundersökning. Kalmar län, Småland, Kalmar stad och kommun, Kalmar domkyrkoförsamling, Kv Bryggaren 23, RAÄ 93.

Magnus Stibéus med bidrag av Annika Konsmar och Arne Åkerhagen

Arkeologerna genomförde under april 2015 en arkeologisk förundersökning inom kvarteret Bryggaren på Kvarnholmen i Kalmar. Kalmarhem AB hade för avsikt att bebygga fastigheten och har bekostat den arkeologiska förundersökningen. Vid undersökningen påträffades dels bebyggelse uppförd efter stadsbranden år 1800 och dels bebyggelse som var äldre än branden. Den förra utgjordes till stor del av grundrester av den bebyggelse som revs under senare delen av 1900-talet. Bebyggelsen före år 1800 bestod av åtminston två bebyggelseskikt, vilka var tydligast på tomtens västra och södra del. Fyndmaterialet utgjordes till största delen av keramik och kritpipor. Resultaten visade att tomten tagits i bruk under andra hälften av 1600-talet och att den kan ha bebyggts under denna period, för att sedan byggas ut under 1700-talet.