2022

Rapport 2022:103
Arkeologisk utredning 2022
Skåne län, Skåne, Bjuvs kommun, Bjuvs socken, fastighet Vrams Gunnarstorp 1:15, fornlämning L1989:1968, L2022:4693 och L2022:4694
Tyra Ericson

Arkeologerna, Statens historiska museer har utfört en arkeologisk utredning då Catena Projekt AB avser att exploatera ett cirka 565 000 kvadratmeter stort område inom fastigheten Vrams Gunnarstorp 1:15, söder om Åstorp.
Området har inte varit föremål för några större arkeologiska insatser tidigare. Vid den arkeologiska utredningen som gjordes i maj–juni 2022, påträffades enstaka förhistoriska boplatslämningar. Deras placering i landskapet ger en antydan om vilka topografiska lägen som varit attraktiva för boplatser i denna glest undersökta trakt.