2015

Rapport 2015:22. Arkeologisk undersökning. Jönköpings län, Värnamo kommun, Fryele socken, Earyd 1:7, RAÄ 219
Annika Helander

En slutundersökning av RAÄ 219, Fryele socken, genomfördes under oktober 2014. I samband med en särskild utredning inför markarbetena
med Sydvästlänken registrerades en fornlämning som vid okulärbesiktning bedömdes utgöra en grav i form av en stensättning. Vid markarbetena på platsen under våren 2014 skadades lämningen varvid Länsstyrelsen beslutade att stensättningen skulle undersökas,
dokumenteras och borttagas. Vid undersökningen kunde konstateras att det istället rörde sig om ett flackt röjningsröse från historisk tid.