2023

Rapport 2023:56
Arkeologisk förundersökning och undersökning
Hallands län, Halland, Varbergs kommun, Tvååker socken, Tvååker 11:12, Tvååker 12:14, L1996:2924 (Tvååker 30:1), L1996:3402 (Tvååker 93) och L1996:3548 (Tvååker 97:1)
Petra Nordin och Anders Kjellin med flera

På uppdrag av Varbergs kommun och Trafikverket har Arkeologerna, Statens historiska museer under perioden maj 2017 till december 2019 förundersökt och delundersökt delar av ett vikingatida gravfält och en förhistorisk boplats i Tvååker, Varberg, Halland. Gravfältet var mycket skadat. Totalt undersöktes 139 rester av gravar.

Resultatet från undersökningen är intressant med tanke på gravfältets belägenhet i landskapet på en flack ås och utmed två viktiga transportleder. I öster rinner Tvååkersån (tidigare Uttran och Utteros) som mynnar ut vid Galtabäck. Över gravfältet löper också den gamla landsvägen (järnbärarvägen) från Spannarp till Gamla Köpstad. Namnet på byn – Tvååker – och ortsnamn som Järnmölle, Järnvirke, Gamla köpstad, Vare, Galtabäck och Utteros finns alla omnämnda i tidiga historiska källor. Det låg sannolikt en by i Tvååkersområdet som
expanderade kraftigt redan under den äldre vikingatiden. Gravfältet blir på så sätt en viktig pusselbit för järnåldersstudier i Tvååkersområdet.

Resultatet skapar också nya arkeologiska frågeställningar: var låg den vikingatida byn i Tvååker? Utöver gravfältet fanns också spridda lämningar från alla förhistoriska perioder uppe på den flacka åsen.