2017

Rapport 2017:130. Tomter, tunnor och en smidesverkstad på lübeckarnas fit på Skånemarknaden. Arkeologisk förundersökning och undersökning 2015. Skåne, Vellinge kommun, Falsterbo socken, fastighet falsterbo 2:40–44 och 2:1 m.fl. fornlämning Falsterbo med Skanör 15:1
Annika Knarrström & Sofia Lindberg med bidrag av Per Lagerås, Hans Linderson och Ola Magnell

Våren 2014 gjorde Arkeologerna en större arkeologisk undersökning samt en förundersökning i form av en schaktningsövervakning i Falsterbo. På platsen låg under 1200-1500-talen en enorm marknadsplats, Skånemarknaden, som framför allt handlade med sill men också med en mängd andra varor. Undersökningen påvisade bebyggelse av enklare slag, en verkstad, diken för dränering och avgränsning av tomter samt gatumark. På platsen hade man idkat krogverksamhet, råvaruberedning och smide. Fynden utgjordes i stor utsträckning av keramik – Sigeburggods och yngre rödgods – men också av metallföremål och mynt. Det mest exklusiva fyndet gjordes dock redan vid en förundersökning 1997; en skål i så kallad lustre ware.