2023

Rapport 2023:106
Arkeologisk förundersökning 2023
Skåne län, Skåne, Lomma kommun, Fjelie socken, fastighet Fjelie 2:10, L1989:1406 (Fjelie 39:1)
Nathalie Hyll

Under våren 2023 genomförde Arkeologerna vid Statens historiska museer (Lund) en arkeologisk förundersökning inom ett fornlämningsområde för en registrerad boplats. Anledningen är att Lomma kommun planerar för utbyggnad av ett stationsområde i anslutning till den framtida pågatågstationen i Flädie.

Resultatet från undersökningen visar att det i den södra delen framkom bevarade boplats- och aktivitetslämningar från äldre järnåldern. Ett av de tre definierade stolpbyggda husen var mycket välbevarad med en till synes komplett uppsättning väggar och markerade ingångar. Den samlade dateringen visar att platsen varit bebodd under framför allt äldre järnåldern, särskilt under romersk järnålder. Dateringarna gör att lämningarna är av särskild betydelse för den fortsatta kunskapsuppbyggnaden eftersom de fyller en lucka i den tidigare kända förhistoriska bebyggelsen i närområdet.

Sammantaget anses lämningarna hysa god vetenskaplig potential som kan bidra med ny och meningsfull kunskap om traktens förhistoriska bebyggelse.