2022

Rapport 2022:64
Avgränsande arkeologisk förundersökning
Skåne län, Skåne, Trelleborgs kommun, Skegrie socken, fastighet Skegrie 43:1, fornlämning L1988:6586
Katalin Schmidt Sabo

En avgränsande förundersökning utfördes 1–4 mars 2022 av Statens historiska museer, Arkeologerna, inom fornlämning L1988:6586, Skegrie äldre bytomt, i Trelleborgs kommun. Detta skedde med anledning av att exploateringsområdet ska detaljplaneläggas inför uppförandet av ett antal enfamiljshus. Sammanlagt rörde det sig om fyra områden på totalt 13 135 kvadratmeter. Enligt det äldre kartmaterialet över Skegrie kunde äldre bebyggelser inom gård 6, 7, 10, 14, 15 och 16 komma att beröras.
Totalt upptogs 17 sökschakt på en sammanlagd yta av 401 kvadratmeter, vilket motsvarade cirka 3 % av exploateringsområdet. Inom 13 av schakten framkom 138 arkeologiska lämningar i form av lager, raseringar, nedgrävningar, syllstenar, diken, stolphål och stenläggningar. I flera fall kunde stratigrafiska förhållanden iakttas.