2023

Arkeologisk undersökning
Hallands län, Halland, Varbergs kommun, Varbergs socken, fastighet Träslöv 40:1, fornlämning L2019:6801
Johannes Nieminen och Bengt Westergaard

År 2019 gjordes en arkeologisk undersökning i samband med en förläggning av fjärrvärmeledning (schaktningsövervakning) inom fastigheten Träslöv 40:1, i Varbergs socken och kommun i Hallands län. I samband med undersökningen tillvaratogs ett flintmaterial som på teknokronologiska grunder daterats till en sen del av Maglemosekulturen. I övrigt dokumenterades ett tiotal anläggningar, bestående av bland annat en grav (brandgrop), härdar, kokgropar och stolphål. Kol från graven har 14C- daterats till förromersk järnålder