2018

Rapport 2018:108. Arkeologisk utredning steg 1, 2018. Skåne län, Lunds, Staff anstorps och Burlövs kommuner; Revinge, Södra Sandby, Hällestad, Hardeberga, Bjällerup, Knästorp, Brågarp, Nevishög, Tottarp och Burlöv socknar; fastigheten Revinge 1:12 m.fl .; fornl. Hardeberga 41:1, Bjällerup 33:1, Knästorp 4:1, Görslöv 10:1 och 11:1 samt Burlöv 79:1–2
Annika Knarrström

Svenska kraftnät planerar en om- och tillbyggnad av en kraftledningssträcka mellan Hurva och Sege i Skåne. Den här aktuella etapp 2 är cirka 25 kilometer lång och sträcker sig från en punkt nordost om Södra Sandby till Sege vid Malmö. Sammanlagt rör det sig om 84 separata arbetsområden (sammanlagt cirka 251 500 kvadratmeter), avsedda för nya stolpar, varav 49 inte berör tidigare stolpplatser.

Den arkeologiska utredningen lämnades till Arkeologerna, Lund, och byråinventeringen och fältinventeringen genomfördes i juni–juli 2018. Byråinventeringen påvisade att arbetsområdena berör sju registrerade forn- och kulturlämningar, sex boplatser samt en hägnadsvall. Inom 100 meters avstånd förekommer ytterligare forn- och kulturlämningar, i form av fyndplatser, boplatser, by-/ gårdstomter, högar och andra gravar. Byråinventeringen visade också att i Vombänkan förekommer terräng som signalerar stenåldersmiljöer, vilket också har stöd i
inventeringar och tidigare gjorda fynd inom området. I våtmarkerna kan paleoekologiska material föreligga (pollen, bevarat trä, bevarade djurskelett och så vidare), till gagn för förståelse av landskapsbilden.

Fältinventeringen, sammanvägd med observationer vid byråinventeringen, har resulterat i att 72 arbetsområden föreslås för arkeologisk utredning steg 2, om planerade exploateringar är fortsatt aktuella.