2015

Rapport 2015:29. Arkeologisk utredning steg 1, 2014. Sträckan Hedeskoga–Sövestad, Skåne, Ystad kommun, Bromma och Sövestad socken, väg 13, fornlämning Sövestad 17:1 m. fl.
Tyra Ericson med bidrag av Kennet Stark

En arkeologisk utredning steg 1 genomfördes inför anläggandet av en gång- och cykelväg längs med väg 13 på sträckan Hedeskoga–Sövestad, Ystad kommun. Sträckan är cirka 6 km lång, och utredningsområdet omfattar en zon om 10 meter på vardera sidan befintlig väg. Efter byrå- och fältinventering föreslås sex områden för arkeologisk utredning steg 2 medan ett område, Sövestads bytomt (fornlämning Sövestad 17:1), föreslås för arkeologisk förundersökning. De sju områdena omfattar sammanlagt drygt 3 km (cirka 53 % av utredningsområdet).