2017

Rapport 2017:148 Arkeologisk utredning steg 1, 2017. Skåne, Kävlinge kommun, Kävlinge och Lackalänga socknar
Bo Friman

Denna utredning har gjorts på Länsstyrelsens anmodan inför anläggande av gång­ cykelväg mellan korsningen Kvarngatan/väg 108 i Kävlinge tätort och korsningen väg 108/väg 923.

Arbetet inleddes med en byråinventering som omfattar studier av registrerade forn­ och kulturlämningar i FMIS, äldre belägg och uppteckningar av ortnamn i SOFI, historiska kartor, lantmäterikartor och allmänna kartor vid Lantmäteriet, excerpering av relevant topografisk litteratur och antikvariska rapporter samt genomgång av kulturmiljöprogram för Skåne län och berörda kommuner. Därefter utfördes en inventering i fält för att peka ut vilka områden som är sannolika för under mark dolda fornlämningar.

Utredningsområdet berör ett par miljöer av bevarandeintresse. Gården Kärråkra tangeras i södra delen av utredningsområdet och finns markerad på enskifteskartan från 1803. Längst i norr är Kävlingeåns sanka strandängar belägna och som utnyttjats för bete under mycket lång tid. Topografiskt sett är förutsättningarna störst att påträffa fornlämningar på den norra höjden vilket även förekomst av gravhögar i närområdet vittnar om. Ett bra boplatsläge finns även på den mellersta höjden vid Kärråkra gård och drygt 400 meter norrut.