2018

Rapport 2018:140. Arkeologisk undersökning. Skåne län, Skåne, Lunds kommun, Norra Nöbbelöv socken, Nöbbelöv 10:14, fornlämning Norra Nöbbelöv 24:1
Mats Anglert

Den arkeologiska undersökningen i form av en schaktningsövervakning genomfördes i samband med rivningen av ekonomibyggnaderna på fastigheten Nöbbelöv 10:14. Fastigheten motsvarar tomten till gård nr 10 inom den medeltida och historiska byn Nöbbelöv, fornlämning Norra Nöbbelöv 24:1. Studier av äldre kartmaterial visade på en fyrlängad gård där boningshuset har legat i norr.

Rivningen av byggnaderna innebar även att grunderna samt mark- och golvbeläggning togs bort, vilket blottlade äldre lämningar i varierande grad. Arkeologiska lämningar iakttogs och dokumenterades framför allt under den rivna ladan i norr där grunder till äldre hus och kulturlager framkom. I övrigt var rivningen inte av den omfattningen att förekomsten av äldre lämningar och kulturlager kunde bedömas.

En arkeologisk förundersökning av området för den planerade nybyggnationen föreslås.