2017

Rapport 2017:144 Arkeologisk utredning. Hallands län, Halland, Kungsbacka kommun, Tölö socken, Skårby 3:4, 6:19, 6:9 och del av Skårby 6:2
Jörgen Streiffert och Christina Rosén

Med anledning av en planerad bostadsbebyggelse inom fastigheterna Skårby 3.4, 6:19, 6:9 och del av Skårby 6:2, direkt norr om Kungsbacka tätort, gjordes en arkeologisk utredning. Området innefattade höglänt skogsmark i nordväst och nedanförliggande slänter och flackare åkermarkspartier ner till Kungsbackaån i sydöst, som här avgränsade området. En sotfläck, en grop och två bitar av slagen flinta hittades i ett släntläge i åkermark. I nordvästra delen, i höglänt igenväxande skogsmark, fanns gårdslämningar och lägenhetsbebyggelse från tiden före 1850.