2017

Rapport 2017:65. Arkeologisk utredning steg 1 och steg 2, Skåne län, Skåne, Helsingborgs kommun, Mörarp socken, Rosenlund 1:25 m.fl. Anne Carlie

Trafikverket planerar anlägga en gång- och cykelväg, mellan Mörarp och korsningen väg 1370/1376. Det gjordes en arkeologisk utredning, steg 2, som föregicks av en översiktlig byråinventering och fältbesiktning hösten 2016, då fyra delområden valdes ut för utredningsgrävning. Det arkeologiska fältarbetet genomfördes i april 2017, i form av en sökschaktsgrävning. Enstaka dolda lämningar påträffades på samtliga områden. I schakten framkom 27 arkeologiska objekt, vilka preliminärt har tolkats som 9 gropar, 2 lager, 1 ränna, 1 stenansamling och 15 störningar. Därtill påträffades ett stort antal täckdiken. På område 1 framkom en liten förtätning med boplatslämningar, möjligen från förhistorisk tid. På område 2 hittades delar av en lertäkt och en stenansamling. Fynd av tegel, keramik och en pistolkula daterar lagret till 1600-1700-tal. Lämningarna bedöms ha en ringa kunskapspotential, varför inga fortsatta antikvariska åtgärder föreslås.