2021

Rapport 2021:91
Arkeologisk undersökning
Hallands län, Halland, Kungsbacka kommun, Onsala socken, fastighet Skällared 3:24 m.fl., fornlämning L1997:8486 (Onsala 197:1)
Jörgen Streiffert och Viktor Svedberg

I samband med att Kungsbacka kommun planerar att byta ut befintlig gatubelysning och lägga nya ledningar m.m. så har Arkeologerna, Statens historiska museer, utfört en arkeologisk undersökning i form av en schaktningsövervakning. Arbetet utfördes inom fornlämningen L1997:8486 (Onsala 197:1), i den södra delen av Gottskärsvägen. Spår av anonyma raseringsmassor i form av fönsterglas och tegelbitar från en tidigare närliggande bebyggelse med rötter ner i 1700-talet påträffades i ledningsschaktets norra del. Här observerades även äldre odlingsmark. I schaktets sydligaste del, på Hamnplanen, fanns större stenar. Förmodligen hörande från en utjämning av markytan under mitten av 1800-talet då området utvecklades till en funktionell hamnplan.