2016

Rapport 2016:92. Arkeologisk förundersökning och undersökning. Västmanlands län, Västmanland, Västerås kommun, Lundby socken, Zethelius 1, Västerås 350:1 och Västerås 1501
Mathias Bäck och Louise Evanni, med bidrag av Caroline Arcini, Ola Magnell och Kerstin Näversköld

Med anledning av att Västerås stad har byggt ut det rehabiliteringscentrum som fnns inom fastigheten Zethelius 1 till ett äldreboende, Hälleborg, har Arkeologerna (tidigare Riksantikvarieämbetet, Arkeologisk uppdragsverksamhet, UV Mitt) under tiden 6 maj–31
juli 2013 utfört en kompletterande arkeologisk förundersökning (6–30 maj) samt en särskild arkeologisk undersökning (1 juni–31 juli) av fornlämning Västerås 350:1, en bytomt, samt en nyregisterad fornlämning, Västerås 1501.

Gravfältet, Västerås 1501, omfattade 31 konstruktioner som bedömts vara brandgravar. Gravfältet uppvisar viss överlagring av äldre gravar
varav en dateras till folkvandringstid och en annan till förromersk järnålder. Övriga gravar dateras i huvudsak till 900­-tal. Flertalet gravar hade ett rikt fyndinnehåll med smyckeuppsättningar och vapen.

Bytomtens bebyggelse, Västerås 350:1, kan med utgångspunkt i bevarade bebyggelselämningar spåras ner till senmedeltid. Från början har det varit en gård men redan efter någon generation bör det ha funnits två gårdar på Bäckby. Ett mindre fyndmaterial visar att bosättningen på platsen sträcker sig bakåt, till åtminstone 1200­-talet men möjligen ända ner i 1100- ­tal. Detta innebär att den relativt korta tiden som förflutit mellan de sista gravläggningarna och den första bebyggelsen öppnar för att ett levande minne om gravplatsen funnits vid
bebyggelseetableringen.