2022

Rapport 2022:59
Kompletterande arkeologisk förundersökning
Skåne län, Skåne, Höganäs kommun, Jonstorps socken, fastighet Bölsåkra 5:48, 5:49, 5:50 och Bölsåkra 5:51, fornlämning L1989:9293 (Jonstorp 10:1)
Magnus Andersson med bidrag av Santeri Vanhanen

Med anledning av planerad småhusbebyggelse på fastigheten Bölsåkra 5:48 m.fl., fornlämning L1989:9293 i Höganäs kommun, har Arkeologerna, Statens historiska museer genomfört en förundersökning inom området. Förundersökningsområdet är cirka 3 500 m2 stort och gjordes under februari år 2022.
Platsen domineras stort av de rektangulära eller rundovala groparna av varierande storlek, mellan 0,5 och nästan 7 meter långa. De som undersöktes visade på fördjupningar som skulle kunna vara spår av att det stått resta stenar eller stolpar i dessa anläggningar, s.k. fasader. Dateringen förefaller ligga i senmesolitikum/tidigneolitikum (övergången från äldre till yngre stenålder, cirka 4000 f.Kr.), den period då dessa monument rests på flera håll i Sydskandinavien. Åtminstone en treskeppig huslämning kunde konstateras på platsen som 14C-daterades till äldre järnålder.