2020

Rapport 2020:21. Arkeologisk undersökning. Dalarnas län, Dalarna, Falu stad och kommun, Gruvbron 2, fornlämning Falun 109:1, 103:1 och Falun 50:1-4
Ann-Mari Hållans Stenholm och Mia Englund med bidrag av Eva Carlsson och David Fahlberg

En mycket stor arkeologisk undersökning gjordes år 2017 nära gruvan i Falun. Det har aldrig tidigare gjorts en så ytstor undersökning av en arbets­plats vad gäller kopparhanteringen i området. Lämningarna på platsen re­presenterar dessutom ett stort tidsdjup och därtill i stort sett samtliga pro­cessled i framställningen av koppar.

Lämningarna som undersöktes var välbevarade och i flera fall helt unika, såsom en hytta från 1700-talet samt en vändrost från samma tid, med delar av själva vändrosthuset bevarat. Undersökningen har också givit ett ovan­ligt rikt fyndmaterial för dessa sammanhang, med unika fynd av exempel­vis verktyg använda i hyttan. En hyttstuga och fynd av personliga tillhörig­heter har även givit en insikt om arbetarnas miljö och arbetsförhållanden.

Resultaten från undersökningen gör att organisation och produktion inom kopparframställningen under medeltid och tidigmodern tid i Falun kan dis­kuteras i ett nytt ljus.