2023

Arkeologisk utredning och förundersökning
Kalmar län, Småland, Västerviks kommun, Hallingebergs socken, fastighet Pila 1:1, fornlämning L1955:6003
Rikard Hedvall

Vid en arkeologisk förundersökning i Hallingebergs 1700-talskyrka påträffades gravar och föremål äldre än nuvarande kyrka. De härrör från en äldre medeltida träkyrka. Dels var det en gravkammare och dels mynt från 1200-talets slut och senare. Det kunde konstateras att markytan hade sänkts rejält i samband med uppförandet av 1700-talskyrkan. Därmed hade sannolikt alla byggnadslämningar från den äldre kyrkan avlägsnats. Kvar fanns förutom gravar och skelett även föremål som funnits i gravfyllningar och på kyrkgolvet. Golvbjälkarna till 1700-talskyrkan analyserades dendrokronologiskt för att klargöra om de hade återanvänts från den äldre kyrkan. Analysresultatet visade att det var trävirke samtida med den yngre kyrkan.