2022

Rapport 2022:90
Arkeologisk undersökning
Östergötlands län, Östergötland, Linköpings kommun, Linköpings stad, fastighet Innerstaden 1:2, fornlämning L2011:4081 (Linköping 153:1)
Marcus Asserstam

Arkeologerna, Statens historiska museer (SHM) har under hösten år 2021, på uppdrag av Länsstyrelsen Östergötland, utfört en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning i Hamngatan i Linköping, Innerstaden 1:2. Anledningen var att Tekniska verken i Linköping skulle ta upp schakt för nedläggning av både hög- och lågspänningskablar. Hamngatan är belägen inom den östligaste delen av fornlämning L2011:4081, Linköpings stadslager.
Vid undersökningen påträffades ett odlingslager i ett område som tidigare tillhört Linköpings stadsjordar.