2020

Rapport 2020:99. Arkeologisk utredning, 2020. Skåne, Kristianstads kommun, Åhus socken, fastighet Horna 3:12, lämningsnr L2020:5576
Tyra Ericson

En arkeologisk utredning har utförts av Arkeologerna vid Statens historiska museer, inför exploatering av delar av fastigheten Horna 3:12, Åhus i Skåne. Exploateringsområdet omfattar 35 hektar, varav utredningen berörde cirka 20 hektar, fördelat på ett större och ett mindre område. Syftet var att ta reda på om fornlämningar berörs av det planerade arbetsföretaget, samt att preliminärt avgränsa nyupptäckta fornlämningar inom utredningsområdet.

Utredningen genomfördes i form av sökschaktsgrävning, med grävmaskin grävdes 57 schakt. I utredningsområdets norra, mest höglänta, del påträffades två härdar, som erhållit nummer L2020:5576 i Fornreg. De båda härdarna var av en typ som är vanligt förekommande på förhistoriska boplatser. De kan antas höra samman med L1990:4233, ett område där det påträffats slagen flinta och skörbränd sten, beläget ett sextiotal meter norr om härdarna.

Inga fortsatta antikvariska insatser föreslås.