2016

Rapport 2016:114. Arkeologisk undersökning.Västmanlands län, Västmanland, Västerås kommun, Rytterne socken, Fiholm 1:1, Rytterne 137:1 och 223.

Magnus Lindberg

I början av oktober  2015 genomfördes en arkeologisk förundersökning i form av en schaktövervakning inom fastigheten Fiholm 1:1, Rytterne socken i Västmanland. Anledningen till undersökningen var att säteriets avloppsnät skulle bytas ut.
Schaktningen berörde delvis platsen för det äldre Fiholm, där huvudbyggnaden tidigare stått, innan den under 1700-talets andra hälft flyttas till sin nuvarande lokalisering några hundra meter längre åt norr. Det tidigaste skriftliga belägget som omnämner Fiholm är daterat till 1300-talet. Inga arkeologiska undersökningar var tidigare utförda i området och förhoppningen var att förundersökningen skulle bidra med ny kunskap om Fiholms tidigaste historia.