2018

Rapport 2018:63. Arkeologisk utredning och förundersökning. Hallands län, Halland, Kungsbacka kommun, Älvsåker och Tölö socknar, Lerberg 3:9, 16:40, 15:1 och Höglanda 5:12, Älvsåker 179, 180 och 181 samt Tölö 231

Petra Nordin

Under några dagar i april månad 2017 gjorde Arkeologerna en arkeologisk utredning inför en planerad gång- och cykelväg utmed Lerbergsvägen (väg 975) i Kungsbacka kommun, Halland. Vid utredningen upptäcktes tre boplatser: Älvsåker 180, 181 och Tölö 231 och en gårdstomt: Älvsåker 179. I november samma år förundersöktes de upptäckta fornlämningarna. Ved från eldstäder på boplatserna Älvsåker 180 och 181 har daterats till järnålder. Brända ben från Tölö 231 har daterats till början av yngre järnålder och kan indikera att det också finns gravar inom fornlämningen. Gårdstomten Älvsåker 179 är från nyare tid, det vill säga från 1800-talets början