2019

Rapport 2019:74
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
Östergötlands län, Linköpings stad och kommun, fastigheten Valla 1:1, Johannesborgsparken. Fornlämning L2008:6866
Maria Sjöquist